May 7, 2009

Apa Nak Jadi?

Apa nak jadi?

Bila kau sudah jadi Jason

Bila kau benci majlis ilmu

Bila kau bergaul bebas

Bila kau bertatu sana sini

Bila kau tidak lagi ambil berat pasal agama

Apa nak jadi?

No comments: